Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti ELEKTRA ELZA s.r.o.,

IČ 626 23 915, DIČ62623915,

se sídlem a provozovnou na adrese: 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I

I. IDENTIFIKACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů zákazníků je obchodní společnost ELEKTRA ELZA s.r.o., IČ 626 23 915, DIČ62623915, se sídlem a provozovnou na adrese: 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 6397 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

ELEKTRA ELZA s.r.o.

IČ 626 23 915, DIČ62623915

se sídlem a provozovnou na adrese: 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 6397

kontaktní telefonní spojení: +420 371 724 338 nebo +420 722 744 094

kontaktní e-mailová adresa: info@elektroelza.cz

II. OSOBNÍ ÚDAJE – ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti s prodejem zboží, a to jak prostřednictvím e-shopu, tak přímo v sídle či provozovně Správce. Zpracovává tedy osobní údaje potřebné především k uzavření smlouvy na prodej zboží a k dalším zákonným důvodům zpracování. Mezi tyto údaje patří zejména:

 1. jméno a příjmení,

 2. adresa pobytu, příp. adresa pro doručování

 3. platební údaje,

 4. kontaktní údaje - telefon a e-mail.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

III. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Zpracování osobních za účelem plnění smlouvy nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je především ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a naší společností jako prodávající společností a zároveň jako Správcem osobních údajů při prodeji a koupi zboží Společnosti. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme také ve smyslu citovaného ustanovení Nařízení za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

B. Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností Správce

Správce zpracovává Vaše osobní údaje také za účelem plnění jeho zákonných povinností, vyplývajících zejména ze:

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;

zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění;

ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další.

C. Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce

Správce zpracovává Vaše osobní údaje také za účelem ochrany jeho oprávněných zájmů, kterými jsou zejména:

 • vymáhání nároků z příslušné smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné smlouvy či jejího předmětu;

 • ochrana majetku Správce.

 • ochrana před zneužitím webových stránek.

 • zlepšování kvality služeb, vývoje nových produktů a služeb

Ze strany naši Společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely plnění smlouvy, kterou jste s naší Společností uzavřeli nebo za účelem plnění oprávněného zájmu Společnosti.

Takovými příjemci jsou zejména:

 1. zaměstnanci Správce,

 2. přepravní společnosti,

 3. spolupracující servisy a montážní firmy,

 4. Skylink, leasingová společnost Hello Bank,

 5. účetní a daňoví poradci,

 6. poskytovatelé informačních a komunikačních systémů (např. IT služeb),

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat v souladu s právními předpisy orgánům činných v trestním řízení, příp. jiným orgánům veřejné moci.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V rámci zpracování Vašich osobních údajů můžete vůči Správci uplatnit práva níže uvedená práva, a to:

•  elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše;

•  telefonicky na čísle uvedeném výše;

•  písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše.

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Máte právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce Vaše osobní údaje zpracovává, je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Dále máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Máte rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;¨

zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

uplatnili jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Na Vaši žádost Správce bez zbytečného odkladu vymaže Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

•  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

•  odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

•  osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

•  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

•  osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/y na základě Vašeho souhlasu;

•  jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě Vašeho výslovného souhlasu; nebo

•  zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje Vás o tom a sdělí Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, informuje je Vás o tom, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí při uplatnění Vašich práv u Správce

Správce Vám umožňuje podat žádosti v různých formách. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže byste ve své žádosti uvedli, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás informuje Správce do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

•  elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;

•  prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;

•  telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo 

•  písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.