Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

I.

Úvodní ustanovení

 1. Společnost ELEKTRA ELZA s.r.o., ELEKTRA ELZA s.r.o., IČ 626 23 915, DIČ62623915, se sídlem a provozovnou na adrese: 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 6397 jako prodávající (dále jen „ELEKTRA ELZA“ nebo „Prodávající“) informuje tímto reklamačním řádem své zákazníky – spotřebitele (ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Prodávající) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, včetně místa uplatnění vad (dále též jen jako „reklamace“), a to v souladu s ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „ZOS“) ve spojení s ust. § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Práva z odpovědnosti Prodávající za vady zboží ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, se řídí výlučně ustanoveními OZ a tento Reklamační řád se tudíž neuplatní.

 2. Reklamační řád je umístěn na internetových stránkách Prodávající – www.elektroelza.cz/informace/2-reklamacni-rad/ a dále v tištěné podobně ve výše uvedené provozovně Prodávající.

 3. Prodávající upozorňuje, že uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen „e-shop“) nebo přímo v provozovně Prodávající, se tento Reklamační řád stává součástí smluvní dokumentace mezi zákazníkem a Prodávající. Prodávající rovněž upozorňuje, že v případě rozporu mezi ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Prodávající a tímto Reklamačním řádem má přednost při vyřizování reklamací tento Reklamační řád.

II.

Odpovědnost za vady zboží

  1. Prodávající odpovídá zákazníkovi (dále také jen „zákazník“ nebo „kupující“), že zboží při převzetí nemá vady a v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal,

   2. odpovídá množství, míře nebo hmotnosti sjednaných v kupní smlouvě,

   3. odpovídá jakostí nebo provedením nabídce Prodávající,

   4. hodí se k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. U zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží se čl. II. odst. 1. neuplatní.

  2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávající právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí a u použitého zboží v době dvanácti měsíců (12) od převzetí zboží kupujícím.

  3. Záruka za jakost. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo uvedeném na obalu zboží nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku za jakost zboží přesahující rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady danou zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v tomto prohlášení. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na zboží, na obalu zboží, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě. V takovém případě počíná plynout záruční doba od data převzetí zboží kupujícím. Bylo-li však zboží podle kupní smlouvy s kupujícím odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu.

  4. Ve smyslu ust. § 1922 odst. 2 OZ po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky se až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba, byla-li záruka poskytnuta. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

  5. Ve smyslu ust. § 2166 odst. 1 OZ požádá-li o to kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

  6. V případě, že Prodávající při koupi zboží nabízí kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízený dar přijme. Dar však není předmětem koupě, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady. V případě, že dar má vady, na které Prodávající kupujícího neupozornila, je kupující oprávněn ve smyslu ust. § 2065 OZ dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy, je zákazník povinný vrátit Prodávající vše, co podle smlouvy převzal, tj. včetně daru. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy dar byl poskytnut ve formě digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči.

  7. Prodávající výslovně prohlašuje, že neodpovídá za ztrátu programů ani dat při opravě či výměně zboží, v kterém se tyto programy nebo data nacházejí.

III.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

   1. Kupující má právo na opravu, a to v provozovně Prodávající. V případě, že je v záručním listě uvedená jiná osoba určená k provedení opravy (dále jen „záruční servis“), která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující uplatní právo na opravu v tomto záručním servise. Adresy a telefonní kontakty záručních servisů najde kupující v záručním listě.

   2. Veškerá ostatní práva z odpovědnosti za vady kupující uplatňuje v provozovně Prodávající, případně může využít on-line reklamaci umístěnou na internetových stránkách Prodávající www.elektroelza.cz/kontakt

   3. Prodávající (statutární zástupce, zaměstnanec nebo pověřený pracovník) nebo záruční servis jsou povinni rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, a reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

   4. Prodávající nebo záruční servis vydá zákazníkovi potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu. V případě, že zákazník uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (on-line reklamaci), Prodávající je povinna potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem, v případě, že mu je známý.

   5. O vyřízení reklamace Prodávající vyrozumí zákazníka e-mailem, pokud zákazník tento kontaktní údaj Prodávající poskytl. Nelze-li zákazníkovi doručit vyrozumění o vyřízení reklamace tímto způsobem, bude toto vyrozumění zasláno zákazníkovi písemnou formou na adresu jím uvedenou v reklamačním protokolu.

   6. Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně potvrzení o odůvodnění zamítnutí reklamace. Tímto písemným potvrzením je i kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Jako doplňkové oznámení k písemnému potvrzení může prodávající zaslat zákazníkovi zprávu obsahující informaci o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu, pokud jej má k dispozici.

   7. Vznikne-li zákazníkovi povinnost převzít reklamované zboží zpět od Prodávající, bez ohledu na způsob vyřízení reklamace, je zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne vyřízení reklamace, povinen (i) zboží od Prodávající převzít (v provozovně Prodávající) nebo (ii) udělit Prodávajícímu souhlas s jeho likvidací na náklady Prodávající. Takovýmto souhlasem se zákazník zbavuje povinnosti zboží převzít.

   8. V případě, že zákazník zboží v souladu odst. 7. této části Reklamačního řádu nepřevezme, je Prodávající v pozici uschovatele e smyslu ust. § 2120 odst. 1 OZ a na právní vztah zákazníka a Prodávající se použijí přiměřeně ustanovení OZ o úschově. Prodávající je oprávněna účtovat zákazníkovi za úschovu zboží částku ve výši 60,- Kč za každý započatý den úschovy. Po marném uplynutí třiceti (30) denní lhůty může Prodávající:

    1. zboží prodat na účet zákazníka a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

    2. odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o náklady na úschovu, případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží Prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li Prodávající znám nebo, není-li Prodávající znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu Prodávající a vyzve zákazníka ke sdělení platebních údajů.

IV.

Všeobecné podmínky reklamace

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady u Prodávající je zákazník povinen:

  1. předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené u Prodávající, a odevzdat reklamované zboží Prodávající, pokud se zákazník a Prodávající nedohodli jinak (např. na prohlídce zboží Prodávající u zákazníka, odvoz reklamovaného zboží od zákazníka Prodávající apod.),

  2. zajistit, aby zboží splňovalo všechny podmínky pro reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelní událostí, neporušené plomby atd.),

  3. předložit originál záručního listu v případě, že zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah práv z odpovědnosti za vady stanovené zákonem,

  4. v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat Prodávající zboží včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě; uvedené se neuplatní v případě zboží s digitálním obsahem, které bylo dodáno jinak než na hmotném nosiči. V případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut Prodávající také dar, a zákazník odstoupil od kupní smlouvy, je zákazník povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnutý dar v souladu s čl. II. odst. 7 tohoto reklamačního řádu,

  5. poskytnout Prodávající součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu a podpisem vyjádřit souhlas s jeho obsahem.

V.

Zvláštní podmínky reklamace výpočetní techniky a jiných zařízení umožňujících ukládání dat a zboží s digitálním obsahem

   1. Zákazník je povinen předat zboží k vyřízení reklamace ve stavu, který umožnuje přezkoumání jeho vad a případnou opravu. Při reklamaci výpočetní techniky (tj. např. počítač, notebook, tablet apod.) nebo jiného zařízení umožňujícího ukládání dat (dále souhrnně jen „výpočetní technika“) je zákazník povinen vedle splnění podmínek uvedených v čl. IV. tohoto Reklamačního řádu také zajistit dodržení všech licenčních podmínek. Požaduje se, aby ve výpočetní technice nebyl nainstalovaný nelegální software a dále, aby byla odstraněna všechna hesla, PIN a jiné prostředky zabezpečení, případně tyto uvést do reklamačního protokolu.

  1. Při reklamaci početní techniky je odpovědností zákazníka přijmout opatření, aby nemohlo dojít k ztrátě jeho dat nebo neoprávněnému přístupu k nim. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat, předaných zákazníkem Prodávající.

  2. V případě reklamace zboží s digitálním obsahem se uplatní ustanovení tohoto Reklamačního řádu přiměřeně. Prodávající neodpovídá za vady funkčnosti nebo obsahu digitálního obsahu. Za tyto vady digitálního obsahu odpovídá výrobce/poskytovatel užívacích práv k digitálního obsahu. Prodávající však poskytne zákazníkovi nezbytnou součinnost pro uplatnění práva z vad zákazníkem u poskytovatele. V případě digitálního obsahu dodávaného jinak než na hmotném nosiči (zejména dodáním aktivačního klíče, přístupového kódu apod.), Prodávající odpovídá pouze za vady dodání tohoto digitálního obsahu (prodlení s dodáním, chybný aktivační klíč/přístupový kód).

VI.

Nároky z vad zboží

 1. V případě, že zboží má vadu a jde o vadu, kterou je možné odstranit, a zákazník uplatnil práva z vad u Prodávající v době stanovené zákonem, má kupující právo na její bezplatné odstranění.

 2. Nemá-li zboží sjednané vlastnosti, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti. Není-li to však možné, může zákazník z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy. Pokud je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady, jak je stanoveno v odst. 1. této části Reklamačního řádu.

 3. Jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o použité zboží, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady opravou vyměnit vadné zboží za bezvadné, v případě, že to zákazníkovi nezpůsobí značné obtíže.

 5. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat pouze přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo zákazníkovi značné obtíže.

 6. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy má zákazník i v případě, že jde odstranitelnou vadu, ale zákazník nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že o opakovaný výskyt vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Toto neplatí v případě, že se na zboží, po předchozí opravě, projeví jiná než dosud reklamovaná vada. Zároveň se stanoví, že větší počet vad má zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři vady.

 7. V případě, že Prodávající reklamaci nevyřídí do třiceti (30) dnů (případně v jiné dohodnuté či oznámené době), má kupující práva z podstatného porušení smlouvy, tj. právo na přiměřenou slevu nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

 8. Zákazník je povinen sdělit Prodávající, jaké právo z vad si při reklamaci zboží zvolil. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávající. To neplatí v případě, kdy zákazník požadoval opravu zboží a vad se při opravě ukáže jako neopravitelná.

 9. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil (např. mechanickým poškozením, užíváním v rozporu s návodem k použití atd.).

 10.  V případě oprávněné reklamace má zákazník právo požadovat po Prodávající náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Zákazník je však povinen nárok na náhradu těchto nákladů uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII.

Mimosoudní řešení sporů

  1. V případě, že zákazník není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi zákazníkem a Prodávající, má zákazník právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávající a kupujícím z kupní smlouvy.

  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Účinnost reklamačního řádu

  1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění Reklamačního řádu.

  2. Tento reklamační řád je platný a účinný od 01.09 2022 a plně nahrazuje předchozí Reklamační řád.

Zpracovala:

Společná advokátní kancelář Kosnar & Sladký