Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ELEKTRA ELZA s.r.o., jako prodávající (dále jen „ELEKTRA ELZA“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel nebo podnikatel jako kupující (dále jen „Kupující“).

Prodávající: ELEKTRA ELZA s.r.o.

IČ 626 23 915, DIČ62623915

se sídlem a provozovnou na adrese: 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 6397

kontaktní telefonní spojení: +420 371 724 338 nebo +420 722 744 094

kontaktní e-mailová adresa:info@elektroelza.cz

prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)

Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávající nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ve smyslu ust. § 420 a násl. NOZ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Prodávající prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen „e-shop“) prodává především spotřební elektroniku, včetně výpočetní techniky s veškerým příslušenstvím. Veškeré zboží je zveřejněno na internetových stránkách prodávající: www.elektroelza.cz

Uzavření kupní smlouvy

 1. Uzavření smlouvy

 1. Nejprve si Kupující vybere na internetových stránkách Prodávající (v katalogu zboží) požadované zboží, a to tím, že jej vloží do košíku, to znamená použije tlačítko „Do košíku“. Uvedení zboží na internetových stránkách Prodávající je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh Prodávající na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Po vývěru zboží a jeho umístění do košíku, zvolí Kupující způsob dopravy a platby. Objednávka zavazující k platbě se potvrzuje a odesílá Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat (objednávka zavazující k platbě)“.

 2. Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému Prodávající, o čemž bude Kupující informován e-mailovým oznámením (na e-mailovou adresu zadanou v objednávce Kupujícího) o obdržením objednávky Prodávajícím. Uvedené e-mailové oznámení o obdržení objednávky není akceptováním návrhu Kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o doručení objednávky Kupujícího Prodávající.  Prodávající není povinna objednávku Kupujícího akceptovat a Kupujícímu objednané zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany Prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel Prodávající schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované Kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci Prodávající Kupující bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

 3. Kupní smlouva je uzavřena až doručením další e-mailové zprávy Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího (dále též jen „akceptace objednávky“), jejíž předmětem bude potvrzení o připravenosti zboží k osobnímu vyzvednutí nebo v případě, že si kupující objedná dodání zboží na místo dodání, informace o odeslání zboží a o termínu dodání zboží. Podmínkou platné elektronické objednávky a následného uzavření kupní smlouvy je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Má se za to, že v případě, kdy Kupující vyplní v objednávkovém formuláři IČ, bude ve smluvním vztahu vystupovat jako podnikatel nikoli jako spotřebitel. Poskytnuté údaje budou Prodávající použité výhradně pro účely informování Kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (tj. např. akceptace objednávky, informace o dostupnosti zboží, o odeslání zboží o vyzvednutí zboží apod.).

 4. Odesláním objednávky zavazující k platbě Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující rovněž odesláním objednávky zavazující platbě potvrzuje správnost své objednávky, tj. že si před odesláním pečlivě objednávku zkontroloval.

 5. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 6. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 1. Dodání předmětu koupě

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, případně poskytne digitální obsah/licenci (dále společně také jen „předmět koupě“ nebo „zboží“), které jsou předmětem koupě, a umožní mu k předmětu koupě nabýt vlastnické právo a k licenci právo užívací, a Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu.

 2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se Kupující stane vlastníkem (v případě licence oprávněným uživatelem) teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 3. Prodávající splní povinnost odevzdat předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v místě plnění a včas mu to oznámí.

 4. Má-li Prodávající předmět koupě odeslat, odevzdá jej Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá předmět koupě Kupujícímu – spotřebiteli až v okamžiku, kdy předmět koupě předá dopravce Kupujícímu.

 5. Dodá-li Prodávající větší množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže jej Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.

 6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 7. Není-li ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí Prodávající předmět koupě podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu koupě a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající předmět koupě pro přepravu.

 8. Podrobnosti ohledně dodání předmětu koupě jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP.

 1. Přechod nebezpečí vzniku škody

 1. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího jeho převzetím. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující předmět koupě, ač mu s ním Prodávající umožnila nakládat.

 2. Škoda na předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

Odpovědnost za vady

  1. Práva vznikající Kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, tj. zejména ust. § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a Reklamačním řádem Prodávající, který je zveřejněn na internetových stránkách https://elektroelza.cz/ke-stazeni/ElektraElza_formulář_odstoupení.doc. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a ustanoveními Reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení Reklamačního řádu.

 1. Předmět koupě má vadu, nemá-li sjednané vlastnosti (jakost, provedení, míru, množství apod.). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě.

 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti. Projeví-li se vada předmětu koupě v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

 3. Kupující má povinnost předmět koupě podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 4. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, ke kterým došlo jeho mechanickým poškozením, používáním předmětu koupě v nevhodných podmínkách (např. ve vlhkém či nadměrně prašné prostředí, v silném magnetickém poli apod.), zásahem do předmětu koupě jinou než kvalifikovanou osobou (tj. autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny nesprávným napájecím napětím.

IV. Odstoupení od smlouvy

A) Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

 1. Kupující -spotřebitel (dále také jen „spotřebitel“) má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí předmětu koupě;

 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 1. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“ umístěného na webových stránkách Prodávající – www.elektroelza.cz. Prodávající bez zbytečného po přijetí odstoupení od smlouvy potvrdí příjem Kupujícímu.

 2. Odstoupit lze také písemně (korespondenčně), a to na adrese:

ELEKTRA ELZA s.r.o., 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I

 1. Odstoupit od smlouvy lze také jiným způsobem, ze kterého bude zřejmé jednoznačné prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy (např. e-mailem, SMS zprávou, případně i telefonicky). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, předmět koupě, který od Prodávající obdržel, a to na své náklady.

 2. Odstoupení od smlouvy zakládá Kupujícímu povinnost vrátit Prodávající předmět koupě. Předmět koupě by měl Kupující vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.

 3. Spotřebitel odpovídá Prodávající pouze za snížení hodnoty předmětu koupě, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 4. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel předmět koupě předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

 7. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li s předmětem koupě poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným předmětem koupě vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

B) Odstoupení v ostatních případech

 1. Bude-li umožněno Kupujícímu - podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 2. použil-li Kupující předmět koupě ještě před objevením vady;

 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení předmětu koupě v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Neoznámil-li Kupující vadu předmětu koupě včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 2. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Prodávající, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu Kupujícího na webové stránce www.elektroelza.cz.

V. Ceny a platební podmínky

  1. Ceny uvedené na webových stránkách www.elektroelza.cz jsou smluvní a jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v potvrzující e-mailové zprávě.

  2. Způsob úhrady zboží je možný v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku) nebo platbou předem na účet Prodávající, č. 841761349/0800, vedený u České spořitelny Rokycany. Pokud se Kupující rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet Prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. Za účelem úhrady kupní ceny bude Kupujícímu v případě platby převodem vystavena Proforma faktura. V případě, že Kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku. Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho Prodávající o odeslání zboží informovat e-mailovou zprávou příp. SMS zprávou.

  3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu.

  4. Fakturační údaje Kupujícího nelze dodatečně měnit.

VI. Dodací podmínky

  1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do šesti (6) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní e-shopu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní e-shopu řádně označen. Předpokládaný termín dodání bude vždy uveden v e-mailové zprávě potvrzující objednávku.

  2. Obsahuje-li nabídka v e-shopu možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v e-shopu nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího (viz níže).

   1. Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Kupující bude mít možnost vyzvednout předmět koupě v místě provozovny Prodávající. O doručení předmětu koupě na adresu provozovny Prodávajícího, se zavazuje Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu. Předmět koupě bude připraven k vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen si předmět koupě vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o doručení předmětu koupě na provozovnu Prodávajícího a o možnosti jej vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyzvedne-li si Kupující předmět koupě po dobu 5 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném Prodávajícím, který nesmí být kratší než 30 dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladné a účelně vynaložené náklady související se skladováním předmětu koupě ve výši 100,- Kč za den, a to počínaje prvním dnem po uplynutí náhradní lhůty. Náklady související s dopravou předmětu koupě z provozovny Prodávající na adresu Kupujícího hradí Kupující na své náklady.

Předmět koupě bude v provozovně Prodávajícího připraven k vyzvednutí již zabalený a připravený k přepravě. V případě zájmu Kupujícího je možné v provozovně Prodávajícího za příplatek doobjednat dopravu předmětu koupě na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení předmětu koupě, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a jeho opětovné zabalení. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.

   1. Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení předmětu koupě na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici předmětu koupě ze skladu. Doručení předmětu koupě provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v e-shopu a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží). Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující předmět koupě v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné jej z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je předmět koupě vrácen zpět Prodávajícímu.

Pro účely doručování předmětu koupě do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

  1. Kupující je povinen objednaný předmět koupě převzít a při převzetí předmět koupě řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí předmětu koupě potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého předmětu koupě s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné předmět koupě prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a případně oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.

  2. V případě, že došlo k poškození předmětu koupě při jeho přepravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného předmětu koupě a dodaný předmět koupě nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese info@elektraelza.cz .

  3. Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

  4. Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž (instalace) předmětu koupě u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání předmětu koupě Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně předmětu koupě, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

VII. Ochrana osobních údajů

  1. Informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde Kupující na stránce https://www.elektroelza.cz/informace/7-gdpr.

VIII. Provozní doba

 1. Objednávky přes internetový obchod Prodávající: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 2. Provozní doba provozovny Prodávající je uvedena na www.elektroelza.cz

 3. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

IX. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), nebo prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

  4. Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Materiály publikované v e-shopu mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Zpracovala:

Společná advokátní kancelář Kosnar & Sladký