Kategorie

Ochrana osobních údajů

    1. Přístup na stránky www.elektroelza.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů (Kupujících). V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je Prodávající. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas Kupujícího, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti ELEKTRA ELZA s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného zboží nebo služby. Kupující souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech Prodávajícím získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Prodávající je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se k dané osobě, včetně jeho adresy elektronické pošty. Prodávající je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje Kupujícího jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb.

    2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může bez jeho souhlasu zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud Kupující nedoručí Prodávajícímu písemný nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas je potřeba adresovat na sídlo Prodávajícího. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení). V případech, kdy Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.

    3. Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.


Rodinná firma s osobním přístupem
Rozumíme tomu, co děláme
Kamenná prodejna
 23 let zkušeností v oboru
Montujeme volně stojící i vestavné spotřebiče
3P - Poradíme, přivezeme, připojíme