Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ELEKTRA ELZA s.r.o., IČ 62623915, DIČ CZ62623915, se sídlem
Rokycany, Malé náměstí 99/I, PSČ 33701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 6397 jako prodávající (dále jen „
ELEKTRA ELZA“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel nebo podnikatel jako kupující (dále jen „Kupující“).

Spotřebitelem jeve smyslu ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávající nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ve smyslu ust. § 420 a násl. NOZ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Postup před uzavřením smlouvy

Postup před uzavřením smlouvy se řídí ust. § 1820 a 1821 NOZ.

Ve smyslu citovaných ustanovení ELEKTRA ELZA sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb poskytovatelů internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, vyjma případů dohodnuté smluvní přepravy;

 2. požaduje od Kupujícího úhradu kupní ceny před převzetím plnění, příp. požaduje zaplatit zálohu na požadované plnění;

 3. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

 4. ceny zboží, příp. služeb jsou na internetových stránkách provozovaných Prodávající uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží, příp. služby se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy a platby kupní ceny;

 5. je-li Kupujícím spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

 1. odstoupení od smlouvy musí Kupující zaslat ve stanovené lhůtě na adresu sídla Prodávající;

 2. spotřebitel nemůže ve smyslu ust. § 1837 NOZ odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, které ELEKTRA ELZA splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  2. o dodávce zboží, příp. služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ELEKTRA ELZA zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 3. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávající, přičemž registrovaní uživatelé Prodávající mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

 4. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně na adresu sídla Prodávající, případně e-mailovou adresu nebo kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách Prodávající, tj. www.elektroelza.cz, příp. se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Kupní smlouva

Uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky a následného uzavření kupní smlouvy je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Smlouva je uzavřena tak, že Kupující přijme návrh na uzavření smlouvy na internetových stránkách provozovaných Prodávající (e-shop) tím, že požadované plnění (zboží, příp. službu) vloží do košíku. Dokud Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady. Objednávka se závazně potvrzuje a odesílá Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy ELEKTRA ELZA neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

 2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 3. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Dodání předmětu koupě

 1. Kupní smlouvou se ELEKTRA ELZA zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu.

 2. ELEKTRA ELZA si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

 3. ELEKTRA ELZA Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

 4. ELEKTRA ELZA splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 5. Má-li ELEKTRA ELZA věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ELEKTRA ELZA odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

 6. Dodá-li ELEKTRA ELZA větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 7. ELEKTRA ELZA odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 8. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ELEKTRA ELZA věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ELEKTRA ELZA věc pro přepravu.

 9. Podrobnosti ohledně dodání zboží jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP.

Přechod nebezpečí škody

 1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ELEKTRA ELZA způsobila porušením své povinnosti.

 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ELEKTRA ELZA umožnila nakládat.

 5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ELEKTRA ELZA škodu způsobila porušením své povinnosti.

 6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

IV. Odpovědnost za vady

Odpovědnost Prodávající

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Pro výrobky, u nichž je uvedeno, že jsou repasované, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí věci Kupujícím. V případě, že v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 6. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 7. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.elektroelza.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

 8. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 1. výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),

 2. výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

 3. vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

 4. Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 5. u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 6. má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

 7. vyplývá-li to z povahy výrobku.

 1. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

 2. V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu, jakož i u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listu a zároveň na www.elektroelza.cz. Byla-li však v potvrzení vystaveném Prodávajícím o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující právo na opravu uplatnit v zájmu rychlejšího vyřízení u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 4. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 1. že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované Prodávajícím Kupující předloží smlouvu o záruce.

 2. že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího;

 3. že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo vadu prokáže servisnímu technikovi.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

 1. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30-ti denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

 2. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 NOZ, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

 3. Výše uvedená ustanovení se použijí přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů anebo příslušných podmínek těchto služeb.

 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na nosičích během servisního zásahu.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 1. ELEKTRA ELZA umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“ umístěného na webových stránkách Prodávající – www.elektroelza.cz a spotřebiteli tak ELEKTRA ELZA potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 2. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

ELEKTRA ELZA s.r.o., 337 01 Rokycany, Malé náměstí 99/I

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady.

 2. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 3. Spotřebitel odpovídá Prodávající pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 4. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může ELEKTRA ELZA požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ELEKTRA ELZA odmítnout peněžní prostředky proplatit.

 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ELEKTRA ELZA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ELEKTRA ELZA však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

 7. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ELEKTRA ELZA a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ELEKTRA ELZA právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Odstoupení v ostatních případech

 1. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 2. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Prodávající, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.elektroelza.cz.

VI. Provozní doba

 1. Objednávky přes internetový obchod Prodávající: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 2. Provozní doba prodejen (provozoven) Prodávající je uvedena na www.elektroelza.cz

 3. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci ELEKTRA ELZA nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny a platební podmínky

  1. Ceny uvedené na webových stránkách www.elektroelza.cz jsou smluvní a jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v potvrzující e-mailové zprávě.

  2. Způsob úhrady zboží je možný v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku) nebo platbou předem na účet Prodávající, č. 841761349/0800, vedený u České spořitelny Rokycany. Pokud se Kupující rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet Prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. Za účelem úhrady kupní ceny bude Kupujícímu v případě platby převodem vystavena Proforma faktura. V případě, že Kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku. Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho Prodávající o odeslání zboží informovat e-mailovou zprávou příp. SMS zprávou.

  3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu.

  4. Fakturační údaje Kupujícího nelze dodatečně měnit.

VIII. Dodací podmínky

  1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní e-shopu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní e-shopu řádně označen.

  2. Obsahuje-li nabídka v e-shopu možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v e-shopu nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího (viz níže).

  1. Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Kupující si v e-shopu zvolí provozovnu Prodávajícího, kam má být zboží dodáno a kde si ho Kupující převezme – v návaznosti na druh objednaného zboží budou Kupujícímu nabídnuty konkrétní provozovny Prodávajícího, kde bude vyzvednutí umožněno. O doručení zboží na adresu provozovny Prodávajícího, se zavazuje Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1. této části VOP, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží po dobu 5 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném Prodávajícím, který nesmí být kratší než 30 dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladné a účelně vynaložené náklady související se skladováním zboží ve výši 100,- Kč za den, a to počínaje prvním dnem po uplynutí náhradní lhůty. Náklady související s dopravou zboží z provozovny Prodávající na adresu Kupujícího hradí Kupující na své náklady.

Zboží bude na prodejně Prodávajícího připraveno k vyzvednutí již zabalené a připravené k převozu. V případě zájmu Kupujícího je možné na prodejně za příplatek doobjednat dopravu zboží na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení zboží, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.

  1. Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v e-shopu a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však ve lhůtě uvedené v odst. 1. Této části VOP. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

  1. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 5 těchto obchodních podmínek.

  2. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese miloslav.stochl@elektraelza.cz .

  3. Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

  4. Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

IX. Ochrana osobních údajů

  1. Přístup na stránky www.elektroelza.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů (Kupujících). V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je Prodávající. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas Kupujícího, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti ELEKTRA ELZA s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného zboží nebo služby. Kupující souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech Prodávajícím získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Prodávající je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se k dané osobě, včetně jeho adresy elektronické pošty. Prodávající je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje Kupujícího jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb.

  2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může bez jeho souhlasu zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud Kupující nedoručí Prodávajícímu písemný nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas je potřeba adresovat na sídlo Prodávajícího. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení). V případech, kdy Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.

  3. Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), nebo prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

  4. Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Materiály publikované v e-shopu mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


Rodinná firma s osobním přístupem
Rozumíme tomu, co děláme
Kamenná prodejna
 23 let zkušeností v oboru
Montujeme volně stojící i vestavné spotřebiče
3P - Poradíme, přivezeme, připojíme